Статьи

Процедура усиновлення

Продовжуємо досліджувати тему «Усиновлення». У першій частині ми дізналися про те, хто може бути усиновлювачем, а у другій – які документи разом із заявою потрібно подати до служби у справах дітей. У цій статті звернемо увагу на етапи, які потрібно «пройти» громадянам, які бажають усиновити дитину.

Варто зазначити, що це питання врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 року №905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей».

znak okliku 3Так як усиновлення – це юридичний процес, то саме рішенням суду створюються нові постійні відносини між батьками та дитиною. Тобто, відбувається передача батьківських прав та обов’язків від однієї родини до іншої.

Далі коротко розглянемо кожен етап.

  1. Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються із заявою та відповідними документами про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання.

Якщо громадяни України, які бажають усиновити дитину, є її родичами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками чи батьками-вихователями, то вони не зобов’язані надавати довідку про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

  1. Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після надходження заяви та всіх документів:

  • перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства;

  • проводить бесіду із заявниками, з’ясовує мотиви усиновлення, ставлення до виховання дітей;

  • складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників;

  • розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок і в разі надання позитивного висновку ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних про них до Книги обліку кандидатів в усиновлювачі та Єдиного банку даних.

Тобто, висновок про можливість бути усиновлювачами оформляється протягом десяти робочих днів після надходження заяви та всіх документів і видається кандидатам в усиновлювачі. Строк дії висновку про можливість бути усиновлювачами становить 1 рік з дати видачі і може бути продовжений, але не більше як на два роки.

Разом із висновком повертаються пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписом керівника служби у справах дітей документи, подані кандидатами в усиновлювачі, із зазначенням служби у справах дітей, в якій вони перебувають на обліку, та облікового номера.

  1. Служба у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі після взяття їх на облік (протягом строку перебування на обліку) постійно ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які перебувають на місцевому обліку, з урахуванням рекомендацій, зазначених у висновку про можливість бути усиновлювачами.

Ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, та видача їм направлень для знайомства з дитиною здійснюються службами у справах дітей та Мінсоцполітики відповідно за місцем, де дитина перебуває на місцевому, регіональному або централізованому обліку.

Інформація про дітей, які можуть бути усиновлені, надається особисто кандидатам в усиновлювачі (якщо усиновлювачами є подружжя – кожному з них) під час прийому у відповідній службі у справах дітей та Мінсоцполітики.

  1. Після ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатам в усиновлювачі, які виявили намір особисто познайомитися з дитиною, не пізніше ніж на наступний робочий день видається направлення до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини для організації знайомства з нею.

Строк дії направлення становить 10 робочих днів від дати видачі. У разі потреби строк дії направлення може бути продовжений органом, який його видав, але не більш як на 10 робочих днів.

Направлення видається особисто кандидатам в усиновлювачі під розписку.

  1. Кандидати в усиновлювачі знайомляться з дитиною за місцем її проживання (перебування) у присутності представника служби у справах дітей, працівників дитячого або іншого закладу, в якому проживає (перебуває) дитина; прийомних батьків; батьків-вихователів; опікунів; піклувальників. За бажанням прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною може здійснюватися у приміщенні служби у справах дітей або на іншій території за погодженням із зазначеною службою.

Після знайомства з дитиною для встановлення з нею контакту кандидати в усиновлювачі мають право щодня протягом строку дії направлення відвідувати дитину за місцем її проживання (перебування) та спілкуватися з нею у час, визначений керівником закладу, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами, піклувальниками, але не менш як три години на день.

Після знайомства та встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини із заявою про бажання усиновити дитину, яка складається українською мовою.

  1. Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини протягом 10 робочих днів від дня надходження заяви кандидатів в усиновлювачі: з’ясовує чи згодна дитина на усиновлення, готує проект висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

Після встановлення контакту з дитиною та подання до служби у справах дітей заяви про бажання її усиновити, кандидати в усиновлювачі мають право продовжувати щоденне спілкування з дитиною до набрання чинності рішенням суду про усиновлення.

Останній етап – звернення до суду за місцем проживання дитини з заявою і відповідним переліком документів. Справи про усиновлення суд розглядає у порядку окремого провадження.

Після набрання чинності рішенням суду про усиновлення, пред’явивши його копію, усиновлювач зобов’язаний особисто забрати дитину з місця її проживання у присутності представника служби у справах дітей.

Адже усиновлення – це прийняття дитини у сім’ю на правах народженої, з усіма правами та обов’язками.